You are currently viewing Czy wiesz komu pomagasz?

Czy wiesz komu pomagasz?

Praga Południe, Praga Północ i Targówek

Co piąte dziecko nie ma własnego łóżka, brak miejsca do odrabiania lekcji.

Dzieci i młodzież codziennie korzystające z pomocy Fundacji pochodzą z ubogich, dysfunkcyjnych: alkoholowych i przemocowych rodzin lub rodzin narażonych na te zjawiska. W wyniku badań władze Warszawy uznały miejsca zamieszkania dzieci, czyli Pragę Południe obok Pragi Północ oraz Targówka, za obszar kryzysowy w odniesieniu do ryzyka wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Długoletnia dezaktywizacja i ubóstwo mieszkańców określonych podobszarów w dzielnicach kumuluje szereg problemów, sprzyjając dodatkowo alkoholizmowi, popadaniu w inne uzależnienia czy przestępczość.

Poczucie zagrożenia i nasilenie patologii społecznych uniemożliwia integrację społeczną i powoduje powstawanie swoistych kultur biedy, wraz z tendencją do dziedziczenia takiego stylu życia.

Owo narażenie na wykluczenie społeczne wynika z niewystarczających warunków socjalnych i finansowych dzieci i młodzieży zamieszkujących ten zagrożony obszar Warszawy ( co piąte dziecka nie ma własnego łóżka, brak miejsca do odrabiania lekcji), utrudniony dostęp do edukacji, uczestniczenia w kulturze oraz dostępu do Internetu, a także z powodu niskiego kapitału kulturowego pierwotnego otoczenia.

Stowarzyszenie Związek Gmin Praskich po dokonaniu diagnozy zasobów Pragi Południe wskazuje na konieczność większej pracy na rzecz zmian sytuacji życiowej osób, które znalazły się na marginesie życia społecznego. Proponują zmianę podejścia i położenie nacisku na indywidualną pracę z daną rodziną, w oparciu o rozwiązania proponowane w noweli Ustawy o pomocy społecznej. Priorytetem jest zmiana wzorca kulturowego rodzin będących pod opieką pomocy społecznej poprzez stworzenie szerokiej oferty edukacyjnej, systemu szkoleń, poprzez aktywne poradnictwo zawodowe, tworzenie nowych miejsc pracy, pogłębioną pomoc psychologiczną, tworzenie grup wsparcia itp.

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie ekonomicznym i kulturowym to możliwość realnej zmiany ich życia.

Stowarzyszenie ZGP wskazuje konieczność wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie ekonomicznym i kulturowym przez budowanie i ścieżki rozwoju dziecka oraz tworzenie oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, wspieranie organizacji pozarządowych. W Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku wskazuje się, że kryzysowym obszarem w Dzielnicy Praga Południe znajduje się w zachodniej części dzielnicy. W skład tego obszaru wchodza osiedla: Kamionek i Grochów, które obejmują tereny częściowo przemysłowe oraz osiedla robotnicze. Powyższe osiedla znajdują się w okolicy siedziby fundacji, zaś odbiorcy naszych programów zamieszkuja właśnie te obszary. Dzieci i młodzież, które regularnie korzystają ze wsparcia działalności Fundacji są wskazane jako grupa społeczna szczególnie zagrożona patologią i dysfunkcjami społecznymi. 

Cel działań Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

Celem fundacji są działania edukacyjno – kulturalno – wychowawcze na rzecz  dzieci i młodzieży pochodzących z najbiedniejszych rejonów Warszawy oraz wsparcie potrzebujących rodzin.

To główny cel działaności Fundacji, który codziennie towarzyszy w intensywnej pracy wykwalifikowanego zespołu pedagogów_żek, pracowników_czek administracyjnych, wolontariuszy_szek, ambasadorów_rek oraz wielu przyjaciół Fundacji. Wyrównanie szans społeczno- edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez rozwój pasji i zainteresowań oraz wyposażenie ich w konkretne, praktyczne umiejętności, które przełożą się na dalszy wybór ścieżki edukacyjnej oraz rozwoju zawodowego, jest niezwykle ważne w naszych działaniach.

Rodziny dysfunkcyjne

Według naszych wieloletnich obserwacji i doświadczeń obecnie najpoważniejszymi problemami rodziców i opiekunów jest: brak lub niski poziom umiejętności wychowawczych, bezrobocie, bierna, roszczeniowa postawa, niski poziom kompetencji zawodowych, niskie aspiracje życiowe i zawodowe, alkoholizm, przemoc. Rodzice i opiekunowie dzieci przenoszą do własnych rodzin mechanizmy oraz style zachowań, które sami wynieśli z pierwotnego otoczenia. Dysfunkcja, która panuje w rodzinach mających być objętych zadaniem ma charakter wielopokoleniowy.

Podstawowe problemy podopiecznych dzieci i młodzieży to:

  • brak pozytywnego wsparcia ze strony rodziców i opiekunów,
  • zaległości edukacyjne,
  • niski poziom umiejętności społecznych,
  • niska samoocena,
  • niski poziom aspiracji życiowych i zawodowych połączony z niską świadomością możliwości wyboru własnej drogi życiowej,
  • agresja.

Dlaczego tak się dzieje?

Dzieci nie otrzymują pozytywnych wzorców zachowań, zaś poprzez ciągłe obcowanie z rodzicami przejmują styl życia opiekunów nie mając świadomości innego życia. Biorąc pod uwagę zaniedbania społeczne, brak potencjału w rodzinie do prawidłowego rozwoju psycho- społecznego dzieci i młodzieży oraz wielopokoleniową dysfunkcję rodziny, jedynym warunkiem prawdziwej, realnej pomocy dla dzieci jest długotrwały, konsekwentny proces wychowawczy uwzględniający potrzeby dzieci oraz ich sytuację rodzinną.

Wasza pomoc = nasza pomoc

W wyniku naszej pracy z dziećmi i młodzieżą wyraźnie obserwujemy wyraźne zmiany jakie dokonują się w obrębie funkcjonowania psycho- społecznego naszych podopiecznych dzieci a także członków ich rodzin. Konsekwencją przerwania i nie kontynuowania rozpoczętej przez nas ścieżki wychowawczej będzie regres w umiejętnościach społecznych, powrót do grup rówieśniczych z najbliższego otoczenia, których funkcjonowanie oparte jest na agresji i przemocy, spożywaniu alkoholu oraz narkotyków. Dzieci i młodzież zostaną pozbawione wsparcia edukacyjnego, wychowawczego, emocjonalnego. W konsekwencji w przyszłości będą kontynuowali drogę życiową swoich rodziców i opiekunów. Z perspektywy społecznej oznacza to dorośnięcie nieprzystosowanych społecznie ludzi, posiadających bardzo niskie kompetencje zawodowe, bierną lub niską aktywność zawodową, brak życiowych aspiracji, roszczeniową postawę, zachowania przestępcze, alkoholizm.

Zaangażuj się i pomagaj dzieciom:

Wejdź na : https://fundacjajoannyradziwill.pl/#formy-pomocy