You are currently viewing Łączmy a nie dzielmy!

Łączmy a nie dzielmy!

Jako przedstawicielki organizacji zajmującej się wychowaniem i wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży chciałybyśmy wyrazić nasze oburzenie oraz sprzeciw przeciwko traktowaniu jakichkolwiek odmienności, w tym odmienności seksualnych  jako powodu do dyskryminacji czy społecznego wykluczenia.

Z punktu widzenia wychowawczego postawa taka skazuje młodych ludzi na życie w zagubieniu, osamotnieniu,  poczucie bycia gorszym, braku akceptacji ze strony innych oraz samego siebie, niemożności pełnego rozwoju, chorób psychicznych a niekiedy nawet  samobójstw. Ze społecznego punktu widzenia  prowadzi do alienacji i dzielenia ludzi na gorszych i lepszych.  Po doświadczeniach II wojny światowej trudno dziś uwierzyć, że niektórzy dalej kroczą drogą nienawiści i wykluczenia innych w oparciu o ich pochodzenie, wiarę, czy skłonności seksualne.

Nie pozwólmy dzielić się, nazywać naszych odmienności chorobami, czy ideologiami, traktować innych przez pryzmat ich prywatnej sfery życia. 

Nie pozwólmy dzielić się.
Dostrzegajmy w innych to co wyjątkowe i piękne.
Korzystajmy z pluralizmu myśli i  postaw.  

Łączmy się  a nie dzielmy!

Joanna Radziwiłł i Magdalena Kryńska

Fundacja Opiekuńcze Skrzydła

Autorką plakatu jest: Joanna Rusinek (kliknij)